من می تونم

سلام من کوفته خانومی هستم و خیلی امیدوار واسه رسیدن به وزن مناسب و اندام متناسب...