عروس میشویم

اگه خدا بخواد ۱۳/۱۲/۸۸ عروس میشم 

دلم میخواد همونی باشم که میخواد... 

قد ۱۶۰ 

وزن ۷۵ 

  

با انرژی و کمک خدا شروع میکنم... 

یا علی