روز دوم

صبحانه : تخم مرغ آبپز...................................................۷۰

             نون روغنی کمتر از یه کف دست.......................۴۰۰ 

             چای............................................................۱۰ 

    

میان وعده:خیار..........................................................۱۵ 

  

ناهار: پلو یه کفگیر......................................................۲۵۰ 

         قرمه سبزی۲ قاشق.......................................... ۲۵۰ 

 

شام: بدون رژیم