با وزن کردن خودم با ترازوی دیگه فهمیدم که ترازوی خونه مون مشکل داشته(متاسفانه) اما من کاهش وزن داشتم تو این هفته. تاوسط های هفته اول یک و نیم کیلو کم کردم اما به دلیل مریضی و قرص هایی که اختلال گوارشی داشتن اون وزن برگشت!! 

این هفته با امید - دقت - پایداری بیشتر شروع میکنیم.